6 Videos
AKB48 AX LEGEND 2008-2011 | Tạo bởi zaizai152 | 994 lượt xem
AKB48 Request Hour Set List Best 100 2011 1ST DAY | Tạo bởi zaizai152 | 1.798 lượt xem
AKB48 Request Hour Set List Best 100 2011 2ND DAY | Tạo bởi zaizai152 | 2.315 lượt xem
AKB48 Request Hour Set List Best 100 2011 3RD DAY | Tạo bởi zaizai152 | 1.479 lượt xem
AKB48 Request Hour Set List Best 100 2011 4TH DAY | Tạo bởi zaizai152 | 1.422 lượt xem
AKB48 Request Hour Set List Best 100 2011 MAKING OF | Tạo bởi zaizai152 | 1.319 lượt xem
Nội dung

Bình luận