39 Videos
120503 AKB48 Revial Concert B5th (AKB48 Team B) | Tạo bởi zaizai152 | 1.123 lượt xem
120503 AKB48 Revial Concert B5th (AKB48 Team B) Making | Tạo bởi zaizai152 | 1.000 lượt xem
120504 Minogashita kimitachi e2 K6th RESET | Tạo bởi zaizai152 | 1.097 lượt xem
120504 Minogashita kimitachi e2 K6th RESET making | Tạo bởi zaizai152 | 814 lượt xem
120505 Revival Concert A6th (AKB48 Team A) | Tạo bởi zaizai152 | 1.229 lượt xem
120505 Revival Concert A6th (AKB48 Team A) - Making | Tạo bởi zaizai152 | 955 lượt xem
120506 AKB48 Revial Concert B3rd (AKB48 Team B) | Tạo bởi zaizai152 | 1.103 lượt xem
120506 AKB48 Revial Concert B3rd (AKB48 Team B) Making | Tạo bởi zaizai152 | 854 lượt xem
120507 AKB48 Revial Concert H1st (AKB48 Team 4) | Tạo bởi zaizai152 | 1.055 lượt xem
120507 AKB48 Revial Concert H1st (AKB48 Team 4) Making | Tạo bởi zaizai152 | 937 lượt xem
120508 Revival Concert H2nd | Tạo bởi zaizai152 | 892 lượt xem
120508 Revival Concert H2nd - Making | Tạo bởi zaizai152 | 843 lượt xem
120509 AKB48 Revial Concert A4th (AKB48 Team A) | Tạo bởi zaizai152 | 1.073 lượt xem
120509 AKB48 Revial Concert A4th (AKB48 Team A) Making | Tạo bởi zaizai152 | 947 lượt xem
120510 AKB48 Revial Concert A2nd (SKE Team KII) | Tạo bởi zaizai152 | 822 lượt xem
120510 AKB48 Revial Concert A2nd (SKE Team KII) Making | Tạo bởi zaizai152 | 1.024 lượt xem
120511 Revival Concert KⅡ3rd(SKE48 Team KII) | Tạo bởi zaizai152 | 2.406 lượt xem
120511 Revival Concert KⅡ3rd(SKE48 Team KII) - Making | Tạo bởi zaizai152 | 2.551 lượt xem
120513 AKB48 Revival Concert S2nd (HKT48 Team H) | Tạo bởi zaizai152 | 1.019 lượt xem
120513 AKB48 Revival Concert S2nd (HKT48 Team H) Making | Tạo bởi zaizai152 | 854 lượt xem
120515 Revival Concert SDN1st (SDN48) | Tạo bởi zaizai152 | 903 lượt xem
120515 Revival Concert SDN1st (SDN48) Making | Tạo bởi zaizai152 | 817 lượt xem
120516 Minogashita kimitachi e2 K4th (AKB48 Team K) | Tạo bởi zaizai152 | 903 lượt xem
120516 Minogashita kimitachi e2 K4th (AKB48 Team K)Makiing | Tạo bởi zaizai152 | 806 lượt xem
120518 AKB48 Revival Concert B4th (NMB48 Team M) | Tạo bởi zaizai152 | 869 lượt xem
120518 AKB48 Revival Concert B4th (NMB48 Team M) Making | Tạo bởi zaizai152 | 854 lượt xem
120519 AKB48 Revial Concert K2nd (NMB48 Team N) | Tạo bởi zaizai152 | 844 lượt xem
120519 AKB48 Revial Concert K2nd (NMB48 Team N) Making | Tạo bởi zaizai152 | 818 lượt xem
120520 Revival Concert A3rd (NMB48 Team N) | Tạo bởi zaizai152 | 902 lượt xem
120520 Revival Concert A3rd (NMB48 Team N) Making | Tạo bởi zaizai152 | 844 lượt xem
120521 Revival Concert S2nd (SKE48 Team S) | Tạo bởi zaizai152 | 921 lượt xem
120521 Revival Concert S2nd (SKE48 Team S) Making | Tạo bởi zaizai152 | 831 lượt xem
120522 Revival Concert S3rd (SKE48 Team S) | Tạo bởi zaizai152 | 903 lượt xem
120523 Revival Concert K5rd (SKE48 Team E) | Tạo bởi zaizai152 | 863 lượt xem
120523 Revival Concert K5rd (SKE48 Team E) Making | Tạo bởi zaizai152 | 830 lượt xem
120524 Revial Concert A1st - Party ga (AKB48) | Tạo bởi zaizai152 | 1.118 lượt xem
120524 Revival Concert A1st - Party ga (AKB48) - Making of | Tạo bởi zaizai152 | 888 lượt xem
Nội dung

Bình luận