39 Videos
120503 AKB48 Revial Concert B5th (AKB48 Team B) | Tạo bởi zaizai152 | 776 lượt xem
120503 AKB48 Revial Concert B5th (AKB48 Team B) Making | Tạo bởi zaizai152 | 660 lượt xem
120504 Minogashita kimitachi e2 K6th RESET | Tạo bởi zaizai152 | 819 lượt xem
120504 Minogashita kimitachi e2 K6th RESET making | Tạo bởi zaizai152 | 527 lượt xem
120505 Revival Concert A6th (AKB48 Team A) | Tạo bởi zaizai152 | 856 lượt xem
120505 Revival Concert A6th (AKB48 Team A) - Making | Tạo bởi zaizai152 | 603 lượt xem
120506 AKB48 Revial Concert B3rd (AKB48 Team B) | Tạo bởi zaizai152 | 705 lượt xem
120506 AKB48 Revial Concert B3rd (AKB48 Team B) Making | Tạo bởi zaizai152 | 546 lượt xem
120507 AKB48 Revial Concert H1st (AKB48 Team 4) | Tạo bởi zaizai152 | 756 lượt xem
120507 AKB48 Revial Concert H1st (AKB48 Team 4) Making | Tạo bởi zaizai152 | 657 lượt xem
120508 Revival Concert H2nd | Tạo bởi zaizai152 | 628 lượt xem
120508 Revival Concert H2nd - Making | Tạo bởi zaizai152 | 553 lượt xem
120509 AKB48 Revial Concert A4th (AKB48 Team A) | Tạo bởi zaizai152 | 738 lượt xem
120509 AKB48 Revial Concert A4th (AKB48 Team A) Making | Tạo bởi zaizai152 | 612 lượt xem
120510 AKB48 Revial Concert A2nd (SKE Team KII) | Tạo bởi zaizai152 | 571 lượt xem
120510 AKB48 Revial Concert A2nd (SKE Team KII) Making | Tạo bởi zaizai152 | 504 lượt xem
120511 Revival Concert KⅡ3rd(SKE48 Team KII) | Tạo bởi zaizai152 | 1.359 lượt xem
120511 Revival Concert KⅡ3rd(SKE48 Team KII) - Making | Tạo bởi zaizai152 | 1.388 lượt xem
120513 AKB48 Revival Concert S2nd (HKT48 Team H) | Tạo bởi zaizai152 | 684 lượt xem
120513 AKB48 Revival Concert S2nd (HKT48 Team H) Making | Tạo bởi zaizai152 | 566 lượt xem
120515 Revival Concert SDN1st (SDN48) | Tạo bởi zaizai152 | 630 lượt xem
120515 Revival Concert SDN1st (SDN48) Making | Tạo bởi zaizai152 | 508 lượt xem
120516 Minogashita kimitachi e2 K4th (AKB48 Team K) | Tạo bởi zaizai152 | 597 lượt xem
120516 Minogashita kimitachi e2 K4th (AKB48 Team K)Makiing | Tạo bởi zaizai152 | 492 lượt xem
120518 AKB48 Revival Concert B4th (NMB48 Team M) | Tạo bởi zaizai152 | 598 lượt xem
120518 AKB48 Revival Concert B4th (NMB48 Team M) Making | Tạo bởi zaizai152 | 555 lượt xem
120519 AKB48 Revial Concert K2nd (NMB48 Team N) | Tạo bởi zaizai152 | 553 lượt xem
120519 AKB48 Revial Concert K2nd (NMB48 Team N) Making | Tạo bởi zaizai152 | 544 lượt xem
120520 Revival Concert A3rd (NMB48 Team N) | Tạo bởi zaizai152 | 590 lượt xem
120520 Revival Concert A3rd (NMB48 Team N) Making | Tạo bởi zaizai152 | 549 lượt xem
120521 Revival Concert S2nd (SKE48 Team S) | Tạo bởi zaizai152 | 610 lượt xem
120521 Revival Concert S2nd (SKE48 Team S) Making | Tạo bởi zaizai152 | 572 lượt xem
120522 Revival Concert S3rd (SKE48 Team S) | Tạo bởi zaizai152 | 593 lượt xem
120523 Revival Concert K5rd (SKE48 Team E) | Tạo bởi zaizai152 | 566 lượt xem
120523 Revival Concert K5rd (SKE48 Team E) Making | Tạo bởi zaizai152 | 542 lượt xem
120524 Revial Concert A1st - Party ga (AKB48) | Tạo bởi zaizai152 | 788 lượt xem
120524 Revival Concert A1st - Party ga (AKB48) - Making of | Tạo bởi zaizai152 | 603 lượt xem
Nội dung

Bình luận