4 Videos
[Vietsub] [140518] Maeda Atsuko 1st LIVE - SEVENTH CHORD (on BS Sky!) | Tạo bởi zaizai152 | 2.117 lượt xem
[Vietsub+Kara] 1st live Seventh Chord | Tạo bởi gautakatsuko | 1.498 lượt xem
140518 Maeda Atsuko 1st LIVE - SEVENTH CHORD 1080i | Tạo bởi zaizai152 | 1.493 lượt xem
140518 Maeda Atsuko 1st LIVE - SEVENTH CHORD 720p | Tạo bởi zaizai152 | 1.774 lượt xem
Nội dung

Bình luận