8 Videos
AKB48 HaruCon Spring Concert Disc1 SKE48 720p | Tạo bởi zaizai152 | 8.689 lượt xem
AKB48 HaruCon Spring Concert Disc2 HKT48 720p | Tạo bởi zaizai152 | 7.730 lượt xem
AKB48 HaruCon Spring Concert Disc3 NMB48 720p | Tạo bởi zaizai152 | 6.393 lượt xem
AKB48 HaruCon Spring Concert Disc4 Making - HKT48 720p | Tạo bởi zaizai152 | 2.686 lượt xem
AKB48 HaruCon Spring Concert Disc4 Making - NMB48 720p | Tạo bởi zaizai152 | 2.713 lượt xem
AKB48 HaruCon Spring Concert Disc4 Making - SKE48 720p | Tạo bởi zaizai152 | 2.141 lượt xem
AKB48 HaruCon Spring Concert Disc4 Making 720p | Tạo bởi zaizai152 | 2.223 lượt xem
Nội dung
Download

BDISO : http://pan.baidu.com/s/1c0D1SBY . Pass: 31hh
Link :http://pan.baidu.com/s/1o6DN2rS Pass: 8b1j

BDRIP 720p

Disc 1 SKE48 : http://pan.baidu.com/s/1eQ7YjAE . Pass:i3yy

Disc 2 HKT48 : http://pan.baidu.com/s/1nt0YrOX . Pass : 6w15

Disc 3 NMB48 : http://pan.baidu.com/s/1gdePRfP . Pass : tiw2

Disc 4 Making : http://pan.baidu.com/s/1o68xO5G . Pass : g8um

BDRIP 1080p - 8 bit

Disc 1 SKE48 : http://pan.baidu.com/s/1hq46si4 Pass : 44yr

Disc 2 HKT48 : http://pan.baidu.com/s/1o6Lpcym Pass:yxi4

Disc 3 NMB48 : http://pan.baidu.com/s/1gdePRfP . Pass : tiw2

Disc 4 Making : http://pan.baidu.com/s/1qWnvbsw . Pass : 3i4n


BDRIP 1080p - 10 bit

Link:http://pan.baidu.com/s/1hqGbH2k Pass:7yhj

Pass unrar:akb48 by ming4e06

Bình luận